T.C.
POLATLI BELEDIYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL ( MESKEN ) SATILACAKTIR

Sıra No

Mahalle/

Ada / Parsel

Blok

Bağ. Bölüm  No

Bulunduğu

Kat

Cephe

Cinsi

Oda

Sayısı

Brüt Alan

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

Şartname

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

İstiklal 140080/1

A Blok

8

1.Normal Kat

KUZEYBATI

Mesken

1+1

66,46

  950.000,00

28.500,00

500,00

20.02.2024

15.05

2

İstiklal 140080/1

A Blok

15

2.Normal Kat

DOĞU

Mesken

1+1

65,03

  975.000,00

29.250,00

500,00

20.02.2024

15.10

3

İstiklal 140080/1

A Blok

16

2.Normal Kat

BATI

Mesken

1+1

65,03

  945.000,00

28.350,00

500,00

20.02.2024

15.15

4

İstiklal 140080/1

A Blok

21

3.Normal Kat

DOĞU

Mesken

1+1

65,03

  975.000,00

29.250,00

500,00

20.02.2024

15.20

5

İstiklal 140080/1

A Blok

26

4.Normal Kat

KUZEYBATI

Mesken

1+1

66,46

  995.000,00

29.850,00

500,00

20.02.2024

15.25

6

İstiklal 140080/1

A Blok

49

8.Normal Kat

KUZEYDOĞU

Mesken

1+1

66,46

1.050.000,00

31.500,00

500,00

20.02.2024

15.30

7

İstiklal 140080/1

A Blok

61

10.Normal Kat

KUZEYDOĞU

Mesken

1+1

66,46

1.050.000,00

31.500,00

500,00

20.02.2024

15.35

8

İstiklal 140080/1

A Blok

67

11.Normal Kat

KUZEYDOĞU

Mesken

1+1

66,46

1.050.000,00

31.500,00

500,00

20.02.2024

15.40

9

İstiklal 140080/1

A Blok

71

11.Normal Kat

GÜNEYDOĞU

Mesken

1+1

65,03

1.080.000,00

32.400,00

500,00

20.02.2024

15.45

10

İstiklal 140080/1

A Blok

72

11.Normal Kat

GÜNEYBATI

Mesken

1+1

65,03

1.060.000,00

31.800,00

500,00

20.02.2024

15.50

11

İstiklal 140080/1

B-C Blok

9

1.Normal Kat

DOĞU

Mesken

2+1

106,27

1.340.000,00

40.200,00

500,00

20.02.2024

15.55

12

İstiklal 140080/1

B-C Blok

10

1.Normal Kat

KUZEYDOĞU

Mesken

2+1

101,45

1.360.000,00

40.800,00

500,00

20.02.2024

16.00

13

İstiklal 140080/1

B-C Blok

11

1.Normal Kat

KUZEYBATI

Mesken

2+1

101,45

1.350.000,00

40.500,00

500,00

20.02.2024

16.05

14

İstiklal 140080/1

B-C Blok

40

6.Normal Kat

KUZEYDOĞU

Mesken

2+1

101,45

1.360.000,00

40.800,00

500,00

20.02.2024

16.10

15

İstiklal 140080/1

B-C Blok

46

7.Normal Kat

KUZEYDOĞU

Mesken

2+1

101,45

1.360.000,00

40.800,00

500,00

20.02.2024

16.15

16

İstiklal 140080/1

B-C Blok

52

8.Normal Kat

KUZEYDOĞU

Mesken

2+1

101,45

1.360.000,00

40.800,00

500,00

20.02.2024

16.20

17

İstiklal 140080/1

B-C Blok

58

9.Normal Kat

KUZEYDOĞU

Mesken

2+1

101,45

1.360.000,00

40.800,00

500,00

20.02.2024

16.25

18

İstiklal 140080/1

B-C Blok

61

10.Normal Kat

GÜNEYBATI

Mesken

2+1

101,45

1.395.000,00

41.850,00

500,00

20.02.2024

16.30

19

İstiklal 140080/1

B-C Blok

62

10.Normal Kat

GÜNEYDOĞU

Mesken

2+1

101,45

1.410.000,00

42.300,00

500,00

20.02.2024

16.35

20

İstiklal 140080/1

B-C Blok

63

10.Normal Kat

DOĞU

Mesken

2+1

106,27

1.350.000,00

40.500,00

500,00

20.02.2024

16.40

TAŞINMAZ MAL ( ARSA ) SATILACAKTIR

S.No

Mahalle

İmar Durumu

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

M2

M2 Birim Fiyatı

(TL)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

Şartname

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Zafer

Emsal:0.50 Hmax:6,50m

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

Arsa

2651

5

2.787,57

2.500,00

6.968.925,00

209.068,00

500,00

20.02.2024

16.45

1- İhaleler 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 20.02.2024 Salı günü saat 15.05’de başlamak üzere ilan tablosunda belirtilen saatler aralığında Polatlı Belediyesi (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhale şartnamesi Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedel karşılığında bu adresten temin edilebilir. İhale Şartname ve geçici teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA), Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- İhaleye katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),

c) Geçici Teminat,    

d) Şartname ve şartname alındı makbuzu,

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 20.02.2024 Salı günü saat 15.00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.  İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01979898