5 GRUP TIBBİ SARF VE MALZEME ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5 Grup Tıbbi Sarf ve Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/556994
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 Çankaya ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122102815 - 3122103731
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 Grup Tıbbi Sarf ve Malzeme
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Grup Muhtelif Tıbbi Sarf ve Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Tüm gruplarda yer alan malzemelerin teslimi; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacak

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü / Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 ODTÜ Yerleşkesi - Çankaya / ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Yetkili Satıcı Belgesi 1. Grup 1. Grupta yer alan 36. kalemdeki ürün için firmanın satmaya yetkili olduğuna üretici firmadan aldığı yetki belgesini yeterlilik bilgileri tablosuna yazacak ve belge tevsik aşamasında sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Satıcı Belgesi 3. Grup 3. Grup, Etil Alkol (5Lt’lik Bidonlarda) Kalemi için teklif verecek isteklilerin TAPDK (Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü içecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından verilen alkol satış yetki belgesi bilgilerini yeterlilik bilgileri tablosunda belirtecek ve belge tevsik aşamasında sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Distribütör Yetki Belgesi 1. Grup 1. Grup 62, 70 ve 71. kalemlerde yer alan ürünler için firmanın satmaya yetkili olduğuna dair Distribütör Yetki Belgesini, yeterlilik bilgileri tablosuna yazacak ve belge tevsik aşamasında sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
ÜTS Kayıt Belgeleri 1. Grup 1. Grupta bulunan 4, 57, 58, 59, 60, 62, 70 ve 71. kalemlerdeki ürünler için ürünün ÜTS belgeleri yeterlilik tablosuna yazılacak ve belge tevsik aşamasında İdareye sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
ÜTS Kayıt Belgeleri 3. Grup 3. Grupta bulunan Etil Alkol (5 Lt'lik Bidonlarda) kalemi için ürünün ÜTS belgeleri yeterlilik tablosuna yazılacak ve belge tevsik aşamasında İdareye sunacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2. Grup, 3. Grup kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02024638