ÇİM TOHUMU ALIMI

KEÇİÖREN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Çim Tohumu Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/63197

1-İdarenin

a) Adı

:

KEÇİÖREN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KALABA MAH. CUMHURIYET CAD. No:1 06290 KALABA KEÇİÖREN/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3123611065 - 3123618971

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Çim Tohumu Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM ÇİM TOHUMU ALIMI (5000 kg)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OVACIK HİZMET BİRİMLERİ DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici çim tohumlarının tamamını sözleşme imzalanmasına müteakiben 20 gün içerisinde teslim edecektir. Teslim aşamasında; -İthal tohumlar orijinal ambalajlarda ve ambalaj ağızları orijinal makine dikişli olacaktır. -İthalatı gerçekleştirilen tohumların ithal edilen ülkeden Sağlık Sertifika Belgeleri istenecektir. -Satıcı firma belge ve sertifikaları malzeme kabulü sırasında idareye sunacaktır. -İstenilen tohumlarla ile ilgili laboratuvar analiz sonuçları malın tesliminden önce idareye teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonraki gün işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.01.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KALABA MAH.CUMHURİYET CAD. NO:1 KEÇİÖREN ANKARA ( PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ 3. KAT)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Sağlık Sertifika Belgeleri

İthalatı gerçekleştirilen tohumların ithal edilen ülkeden Sağlık Sertifika Belgeleri ürün tesliminde Muayene Kabul Komisyonuna sunulacaktır.

Satıcı firma belge ve sertifikaları

İdarenin talep ettiği bütün belge ve sertifikalar üretici veya satıcı firma adına düzenlenecektir.. Satıcı firma belge ve sertifikaları malzeme kabulü sırasında idareye sunacaktır.

laboratuvar analiz sonuçları

İstenilen tohumlarla ile ilgili laboratuvar analiz sonuçları ürün teslimi sırasında idareye teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01970063