11 KALEM KİT, BESİ YERİ, KİMYASAL MADDE VE SARF ALIMI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

11 Kalem Kit, Besi Yeri, Kimyasal Madde ve Sarf Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/355018
1-İdarenin
a) Adı : HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Caddesi No: 55 06430 Sıhhiye ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125655795 - -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 11 Kalem Kit, Besi Yeri, Kimyasal Madde ve Sarf Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Kit, Besi Yeri, Kimyasal Madde ve Sarf Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Depolarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ürünler orijinal ambalajında ve ambalajı açılmamış şekilde 60 gün içerisinde teslim edilir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Stok Yönetimi Dairesi Başkanlığı E-İhale Odası (Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad.No: 55 A Blok Sıhhıye-Çankaya/ANKARA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1.Kalem için Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye' deki yetkili temsilcisi olmalı veya yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

d)Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme

e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1.Kalem(Rotavirüs Real Time Pcr Kiti)  için Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

* Teknik Şartname Genel Şartlar 2.8. Maddesinde belirtilen Steril olması istenen ürünler, uygun sterilizasyon işleminden geçirilmiş olmalı, muayene sırasında ürünlerle birlikte sterilizasyon sertifikası verilmeli ve sertifikadan lot numaraları izlenebilmelidir. Sertifika, en az ISO 9001 :2008 belgesine sahip kuruluş tarafından verilmeli ve yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmelidir.

* 2.Kalem için Teknik Şartname 3.2.9 Maddesinde belirtilen Test ISO 9308-2: 2012 standardına uygun, onaylı olmalıdır ve yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmelidir.

* 3.Kalem için Teknik Şartname 3.3.9 Maddesinde belirtilenTest ISO 7899 standardına uygun, onaylı olmalıdır ve yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmelidir.

* 4.Kalem için Teknik Şartname 3.4.7 Maddesinde belirtilen Hazır besiyerleri, öncelikle ISO/TS 11133:2014 Besiyeri üretim ve hazırlama kılavuzu standardını tam karşılayacak şekilde kalite kontrol sertifikasına sahip olmalı ve kullanılan standart suşlar bu sertifikadan izlenebilmelidir. Kutu ve sertifika seri/lot numaraları izlenebilmeli ve aynı olmalıdır bununla birlikte  yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmelidir.

* 4.Kalem için  Teknik Şartname 3.4.8 Maddesinde belirtilen Üretici firma ISO/TS 11133:2014 standardına uygun üretim ve kontrol yaptığına ait yazılı deklerasyon vermelidir. Bu standarda uygun teklif olmaması durumunda muadil kalite kontrol sertifikası aranır. Sertifikalar online olarak resmi web sitesinden izlenebilir olmalı ve bununla birlikte yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmelidir.

* 5.Kalem için  Teknik Şartname 3.5.4 Maddesinde belirtilen Hazır besiyerleri, öncelikle ISO/TS I I 133:2014 Besiyeri üretim ve hazırlama kılavuzu standardım tam karşılayacak şekilde kalite kontrol sertifikasına sahip olmalı ve kullanılan standart suşlar bu sertifikadan izlenebilmelidir. Kutu ve sertifika seri/lot numaraları izlenebilmeli ve aynı olmalıdır ayrıca bununla birlikte yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmelidir.

*  5.Kalem için  Teknik Şartname 3.5.5 Maddesinde belirtilen Üretici firma ISO/TS 1 1133:2014 standardına uygun üretim ve kontrol yaptığına ait yazılı deklerasyon vermelidir. Bu standarda uygun teklif olmaması durumunda muadil kalite kontrol sertifikası aranır. Sertifikalar online olarak resmi web sitesinden izlenebilir olmalıdır ayrıca bununla birlikte  yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmelidir.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıt / bildirim işlemini tamamlamış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünlerin / cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış ürün numarasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar İçin yazılı olarak belirtilmesi kaydıyla ÜTS kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Ürünlerin orijinal içerik ve kullanım şeklini anlatan dokümanlardan birer adet tesvik edilen belgelerle beraber teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02004361