2024 YILI GÜLHANE KÜLLİYESİ TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK  KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 Yılı Gülhane Külliyesi Temizlik Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/52247

1-İdarenin

a) Adı

:

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Selimiye Mh. Tıbbiye Cd. 38 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2164189616 - 2164189620

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 Yılı Gülhane Külliyesi Temizlik Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

67 Kalem temizlik malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) tarafından kampüs içerisinde belirlenecek alanlara teslimat yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme süresi 20 gündür . Yüklenici bu süre içerisinde malzemeleri teslim edip, işi tamamlayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş başlayacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi ( İstanbul) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhtiyaç raporunda belirtilen tüm ürünlerden 1 er adet numune idareye teslim edilecektir. Verilen numunelerin kaçıncı sıradaki ürüne ait olduğu üzerinde yazılarak belirtilecektir. Verilen numunelerin üzerine numuneyi veren firma bilgileri okunaklı ve anlaşılır olacak şekilde yazılacaktır. İhtiyaç raporunda belirtilen ürünlerin kiloğramları numune ürünler için değişiklik gösterebilir (örnek= 5kg bidon yerine alım yapılması halinde idareye teslim edilecek marka ve içeriği aynı olan ürünün daha küçük boyları numune olarak verilebilir 1lt'lik 0,50lt 'lik gibi)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01968999