İHALE İLANI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)
ESENBOĞA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Esenboğa Havalimanı Muhtelif Personel Çalışma Kıyafeti Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/386294
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ESENBOĞA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü, Esenboğa Merkez Mah., Özal Bulvarı No:325 06970 ÇUBUK/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123980000/1010-1015 - 3123980492
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Esenboğa Havalimanı Muhtelif Personel Çalışma Kıyafeti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Cins ve Miktarlarda 12 Kalem Çalışma Kıyafeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İhale konusu ürünler yüklenici tarafından, Teknik Şartnamesinde belirtilen şartlar dahilinde, DHMİ Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğüne teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu malzemeler, sözleşme imzalanması ve numune onayının müteakip 90 takvim günü içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması ve numune onayının müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü, Özal Bulvarı, No:325/14 06970 Esenboğa Merkez Mahallesi-Çubuk/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye teklif veren istekliler (gerçek/tüzel kişi) adına düzenlenmiş "İşyeri Ruhsatnamesi"ni, Elektronik İhale Yönetmeliği  esaslarına uygun olarak idareye sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhaleye teklif veren İstekliler: ESENBOĞA Havalimanı Personeli çalışma kıyafetlerinden; ARFF Müdürlüğü çalışma kıyafeti ile Elektronik personeli çalışma kıyafeti tablosunda yer alan kumaşlara ve renklere göre üretilmiş birer takım (Yazlık kısa kollu Tişört, Pantolon (yazlık), Pantolon (Kışlık), MONT-Kaban ve Polar içliği, kışlık yarım fermuarlı Sweat, Bere ve Şapka) numune ürünün bilgisini "Yeterlik Bilgileri Tablosunda" beyan edeceklerdir. Öncelikle ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinden başlamak ve ihtiyaç duyulması halinde ikinci teklif sahibi olduğu değerlendirilen isteklilere "beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesine” ilişkin tebligat yapılarak numunelerin teslim edilmesi gereken tarih ve teslim yeri bildirilecektir. Değerlendirme teknik şartname doğrultusunda ve numuneler bazında yapılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02007921