İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresleri belirtilen 15 (Onbeş) adet işyeri 3 (Üç) yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 27.05.2024 pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı aylık muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.

 NO ADRES MUH. BEDELİ
 (TL)
G.TEMİNAT
 (%3)
SAAT
1 BEYTEPE MAH. 2098 ADA 13 PARSEL DR. İSMET BİLGİÇ İŞ HANI NO:59/1 2.000,00-TL 2.160,00-TL 14:00
2 BEYTEPE MAHALLESİ 360 ADA 9 PARSEL 2. KAT NO:6 5.000,00-TL 5.400,00-TL 14:02
3 BEYTEPE MAH. 2098 ADA 13 PARSEL DR. İSMET BİLGİÇ İŞ HANI NO:59/18 10.000,00-TL 10.800,00-TL 14:04
4 BEYTEPE MAH. 2098 ADA 13 PARSEL DR. İSMET BİLGİÇ İŞ HANI NO:59/25 1.800,00-TL 1.944,00-TL 14:06
5 KURTULUŞ MAH. 210 ADA 72 PARSEL İRFAN GÜMÜŞEL CAD. NO:12/39 6.000,00-TL 6.480,00-TL 14:08
6 KURTULUŞ MAH. 210 ADA 72 PARSEL İRFAN GÜMÜŞEL CAD. NO:12/42 4.500,00-TL 4.860,00-TL 14:10
7 HACIKARA MAH. 2065 ADA 1 PARSELGAZİ GÜNDÜZALP İŞ MERKEZİ NO:115/9    350,00-TL       378,00-TL 14:12
8 HACIKARA MAH. 2065 ADA 1 PARSELGAZİ GÜNDÜZALP İŞ MERKEZİ NO:115/32  7.500,00-TL 8.100,00-TL 14:14
9 RÜSTEMPAŞA MAH. CUMH. CAD. 331 ADA 28 PARSEL NO:55/U     800,00-TL    864,00-TL 14:16
10 RÜSTEMPAŞA MAH. DAĞSALI SOKAK 331 ADA 24 PARSEL NO:3/9     600,00-TL    648,00-TL 14:18
11 RÜSTEMPAŞA MAH. CUMH. CAD. 331 ADA 28 PARSEL NO:55/L     800,00-TL    864,00-TL 14:20
12 BEYTEPE MAH. 2098 ADA 13 PARSEL DR. İSMET BİLGİÇ İŞ HANI NO:59/54  2.250,00-TL 2.430,00-TL 14:22
13 BEYTEPE MAHALLESİ 360 ADA 9 PARSEL 2. KAT NO:8  5.000,00-TL 5.400,00-TL 14:24
14 KARAŞAR MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI 245 ADA 3 PARSEL NO:7     350,00-TL    378,00-TL 14:26
15 BEYTEPE MAHALLESİ AHMET YESEVİ SOK. 392 ADA 8 PARSEL NO:30/A     700,00-TL    756,00-TL 14:28

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
      a) Nüfus cüzdan fotokopisi
 b) İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,
 c) İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),
      ç) İsteklinin ve istekliyi temsile yetkili kişinin, Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,
 d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, vergi levhası,
      e) İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,
      f) İsteklinin ve istekliyi temsile yetkili kişinin, İhale yasaklısı olmadığına dair ekap belgesi,
   g) Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,
   h) Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler.
    ı) Şartname bedeli 250,00-TL’dir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.
Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02031358