BALA BELEDİYESİNE AİT GÖZTEPE  MAHALLESİNDE BULUNAN KAFETERYANIN KİRALAMASINA  İLİŞKİN  İHALE  İLANI

1 - Belediyemize ait Göztepe mahallesi Atatürk Parkı içerisinde bulunan kaferteryanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralaya verilecektir.
2 -  Bahse konu olan kafeteryanın  bilgileri ekteki  tabloda belirtilmiştir.

 Mahalle                                                 Enlem Boylam Satılacak Hisse Miktarı m2 İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli
Göztepe 39,553673 33,124000 310 m2 01.02.2024 10.00 10.000,00 TL 10.800,00 TL

3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)
3.1 İhale konusu kiralama işinin kesin teminat bedeli, ihalede verilen ve uygun bedel olarak kabul edilecek olan teklif üzerinden hesaplanacak 3 yıllık kiralama bedelinin %  6’sı oranındaki miktardır.
( 2886 sayılı D.İ.K. nun 26. maddesine göre tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
3.2 Taşınmaz bakımlı ve temiz teslim edilmesi sebebi ile ek teminat bedeli 25.000,00 TL tutarındadır.
4- İsteklilerde  Aranılan  Şartlar  ve  İhaleye  İştirak  Edebilmek  İçin  İstenilen  Belgeler  : 
4-1.  İhaleye iştirak dilekçesi.
4-2.  Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
4-3. İkametgah Belgesi.      
4-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
4-5. Geçici Teminat Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
4-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
4-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu                                    olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
4-8.  Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
4-9.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin  Yetki Belgesi.
4-10.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.
4-11. İmzalı Taşınmaz İhale Şartnamesi (aslı)
4-12.  Belediyemiz tarafından açılmış olan ihalelerde katılmak ve iş bitirim belgesi bulunması (muayene komisyonu belgesi v.b)
(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
 Belgeleri eksik ya da yanlış ibraz edenler ihaleye alınmayacak ve teklifte bulunmayacaktır.
a-) Açık teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
b-) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
5 -  İhaleye  Katılamayacak  Olanlar  : 
5-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.  maddesinde belirtilen kişiler,  doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5-3.   ( a )  ve  ( b )  bentlerindeki şahısların ihaleye katılıp da kazanmaları halinde;  Belediyemizce yada yetkili makamlarca yapılan incelemelerde bu durumun tespit edilmesi halinde ihale hükümsüz kalır ve şayet yapılmış ise sözleşme iptal edilerek kiracı tahliye edilir.
6 -  İhalenin  Yapılıp  Yapılmaması  : 
Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
7 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi  :  
Müracaat belgeleri; Encümen Başkanlığı’na sunulmak üzere,  ihale günü saat 10.00’ a  kadar Bala Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü  Emlak Şefliğinden ( Belediye Ek Hizmet Binası) ne verilecektir.
İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Bala Belediyesi  Mali Hizmetler Müdürlüğü  Emlak Şefliğinden ( Belediye Ek Hizmet Binası)   10.000,00  TL (ONBİNTÜRKLİRASI)  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   
( Adresimiz: Şentepe Mah. İ. Melih Gökçek Cd. Şehit Murat YALÇIN Sk. No:1   ( BALA/ANKARA )                                                                                         

 

 

#ilangovtr Basın No ILN01968835