16 KALEM YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BİRİMİ TIBBİ SARF MALZEME

ANKARA HASTANESİ-EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

16 KALEM YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BİRİMİ TIBBİ SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/706686
1-İdarenin
a) Adı : ANKARA HASTANESİ-EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : PLEVNE CADDESİ ULUCANLAR ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125953362 - 3123624933
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 16 KALEM YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BİRİMİ TIBBİ SARF MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı : 16 KALEM YENİDOĞAN BİRİMİ SARF MALZEME ALIMI (PERFÜZÖR LİNE VE ENJEKTÖR ,KANÜL,VENTİLATÖR SETİ,CPAP SETİ, SOLUNUM DEVRESİ,HASTA İLETİM DEVRESİ, CPAP UYGULAMA BANDI VB.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 1 (bir) takvim günü içerisinde işe başlanacağı gibi işin konusu mallar, İdarenin Telefon, faks veya e mail yoluyla yapacağı siparişler en geç 10(On)iş günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan mal teslim edemez. İşin süresi sözleşme imzalanmasını müteakip sözleşme tarihinden 6 ay sonra sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) takvim günü içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İHALE SALONU / Ulucanlar/Ankara

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02042774