T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki (tam taşınmaz) listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, muhammen (takdir edilen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 24.01.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç 23.01.2024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.

3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-İmzalı Teklif Mektubu,

b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ), Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

c-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)

d-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler, 

e- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,

f-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

g-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 1.500,00.-TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ 

SIRA NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

MÜLKİYET

YÜZÖLÇÜM (M²)

HİSSE (M²)

KULLANIMI

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL (TL.)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Çankaya

Dodurga

29868

8

Arsa 

A.B.B.

19.476,21

19.476,21

Konut+Ticaret

E:2,00 Hmax:28 Kat 

311.620.000,00

9.348.600,00

14.00

2

Çankaya

Dodurga

29806

2

Arsa 

A.B.B.+ Maliye Hazinesi

3.773,00 

2.515,33 (A.B.B.)
1.257.67 (Maliye Hazinesi)

Akaryakıt+Lpg

E:0.50 Yençok:2 kat

71.690.000,00

2.150.700,00

14.02

3

Çankaya

Dodurga

29970

5

Arsa 

Maliye Hazinesi

10.213,84 

7.136,27

Konut

E:1,75 Yençok:24 Kat 

71.360.000,00

2.140.800,00

14.04

4

Çubuk

Yazır

190804

2

Arsa 

A.B.B.

4.932,00

TAM

Sanayi Alanı

E:1.50 Yençok:*Serbest

5.920.000,00

177.600,00

14.06

5

Çubuk

Yazır

190804

3

Arsa 

A.B.B.

6.677,06

TAM

Sanayi Alanı

E:1.50 Yençok:*Serbest

8.013.000,00

240.390,00

14.08

6

Çubuk

Yazır

190802

6

Arsa 

A.B.B.

6.137,08

 TAM 

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest 

6.140.000,00

184.200,00

14.10

7

Çubuk

Yazır

190802

7

Arsa 

A.B.B.

4.666,95

 TAM 

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest 

4.670.000,00

140.100,00

14.12

8

Etimesgut

Yukarıyurtçu

49561

2

Arsa 

A.B.B.

850,00 

TAM

Ayrık Nizam 
Konut Alanı

E:0,60 Yençok:2 Kat

2.125.000,00

63.750,00

14.14

9

Gölbaşı

İncek-İmar

111286

11

Arsa 

Maliye Hazinesi

1.040,00 

1,040.00 (Maliye Hazinesi)

Konut Alanı

E:0.30 Yençok:2 Kat

11.440.000,00

343.200,00

14.16

10

Gölbaşı

İncek

111260

15

Arsa 

A.B.B.+ Maliye Hazinesi

1.105,00 

A.B.B.:98 m²
Maliye Hazinesi: 1007 m²

Konut Alanı

E:0.30 Yençok:2 Kat

12.155.000,00

364.650,00

14.18

11

Gölbaşı

Kızılcaşar

122792

4

Arsa 

A.B.B.

7.517,00 

TAM

Özel Sağlık Tesis Alanı

E:1.50 Yençok:5 Kat

112.755.000,00

3.382.650,00

14.20

12

Mamak

Kusunlar - İmar 

50718

13

Arsa 

A.B.B.

2.781,74 

TAM

Konut Alanı

E:1.40 Yençok:4 Kat

11.127.000,00

333.810,00

14.22

13

Çankaya

Çayyolu-1 M

18035

1

Arsa 

A.B.B.

3.372.00

TAM

Skt+Kreş

E:1.75 Yençok:5 Kat

50.580.000,00

1.517.400,00

14.24

SIRA NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

MÜLKİYET

BLOK

BULUNDUĞU KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

NİTELİK

KULLANIM 
ALANI (M²)

MUHAMMEN BEDEL (TL.)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

14

Çankaya

Mühye

29634

11

A.B.B.

E

Bodrum

125

Dükkan

631,46

12.000.000,00

360.000,00

14.26

15

Çankaya

İlkadım

15286

1

A.B.B.

5B2/3/4

Mesken 

202,35

17.000.000,00

510.000,00

14.28

16

Mamak

Mutlu

12036

4

A.B.B.

_

Zemin

1

Mesken (2+1)

70,00

600.000,00

18.000,00

14.30

17

Mamak

Mutlu

12036

4

A.B.B.

_

4.Kat

10

Mesken (2+1)

70,00

675.000,00

20.250,00

14.32

18

Mamak

Mutlu

12040

2

A.B.B.

_

4.Kat

9

Mesken (3+1)

90,00

1.100.000,00

33.000,00

14.34

                  Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

İDARENİN ADI

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM

:

EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA

TELEFON

:

0 312 507 25 69 

FAX

:

0 312 507 26 11

 

#ilangovtr Basın No ILN01964334