BEBEK BEZİ, BEBEK MAMASI VE HASTA BEZİ SATIN ALINACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sosyal Yardımlar Kapsamında Dağıtılmak Üzere Bebek Bezi, Bebek Maması ve Hasta Bezi alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/603948
1-İdarenin
a) Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : EMNIYET MAHALLESI HIPODROM CADDESI 5/9 TANDOĞAN YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125072301 - 3125072311
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sosyal Yardımlar Kapsamında Dağıtılmak Üzere Bebek Bezi, Bebek Maması ve Hasta Bezi alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 24.200 ADET BEBEK BEZİ VE 20.000 ADET BEBEK MAMASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici Bebek ve Hasta Bezlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko Soğuk Hava Deposu Gazi Hal Serpmesi No:203 adresine teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : * Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip, idare 10 gün içerisinde yükleniciye işe başlama yazısını tebliğ edecek * Yüklenici Bebek ve Hasta Bezlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko Soğuk Hava Deposu Gazi Hal Serpmesi No:203 adresine teslim edecektir. * Nakliye sırasında meydana gelen her türlü maddi zarardan yüklenici sorumlu olacaktır. * Nakliye sırasında hasara uğrayan veya şartnamede yazılı hususlara uygun olmayan malzemeler, yüklenici tarafından yenileri ile aynı gün içerisinde ücretsiz olarak değiştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : İş, sözleşmenin imzalanmasına müteakiben işe başlama yazısı ile başlar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.06.2024 - 16:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Emniyet Mah Hipodrom Cad No:5 B Blok Kat:7 ( İhale Toplantı Salonu ) Yenimahalle ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02032441