YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUM HİZMETİ ALINACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yangın Söndürme Cihazı Dolum hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/343532
1-İdarenin
a) Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Turgut Özal Bulvarı No: 9 İskitler ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125074800 - 3123419064
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Yangın Söndürme Cihazı Dolum
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Adet Kuru Kimyevi Toz Dolumu (2 Kg) 1731 Adet Kuru Kimyevi Toz Dolumu (6 Kg) 99 Adet Kuru Kimyevi Toz Dolumu (12 Kg) 20 Adet Kuru Kimyevi Toz Dolumu (25 Kg) 46 Adet Kuru Kimyevi Toz Dolumu (50 Kg) 20 Adet 125 Kg'lık Kuru Kimyevi Toz Tankı Dolumu 20 Adet Azot Tüp Dolumu 11 Adet Köpüklü Yangın Söndürme Cihazı Dolumu (6 Kg) 3 Adet Köpüklü Yangın Söndürme Cihazı Dolumu (12 Kg) 14 Adet CO2 Yangın Söndürme Cihazı Dolumu (5 Kg) 11 Adet CO2 Yangın Söndürme Cihazı Dolumu (10 Kg)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : a) İşin süresi; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 (Bir) gün içerisinde başlayarak 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 1200 adet 6 Kg KKT dolumu, 20 adet 125 kg KKT dolumu ve 20 adet azot tüpü dolumu 365 gün içerisinde idarenin talebi üzerine kısımlar halinde dolumları yapılacak, belirtilenler haricindeki tüpler 90 takvim günü Oran Mah. Mevlana Bulv. No:467/DD-00 dolumları yapılarak tek seferde teslim edilecektir. b) Dolumu yapılacak 125 Kg’lık Kuru Kimyevi Toz Tankı ve Azot Tankı Ankara ili genelinde bulunan istasyonlarımızdan hangi araçta ise orada dolumu yapılacaktır. c) 1200 adet 6 Kg KKT, 20 adet 125 kg KKT ve 20 adet azot tüpü dolumları talebin Yükleniciye bildirilmesini takiben 24 saat içinde yapılacaktır. 6 Kg’lık Yangın Söndürme Cihazları İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan alınarak dolumu yapıldıktan sonra tekrar Daire Başkanlığı’na getirilerek sorumlu personelin göstereceği yere istifi yapılarak teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Turgut Özal Blv. No:9 İskitler - Altındağ / Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02010393