T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

 Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan işyerlerinin kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

  1. İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir.
  2. İhale 21.02.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN toplantı salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.
  3. İhale suretiyle kiralanması yapılacak taşınmazın kira şartnamesi, en geç 20.02.2024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00.-TL. (K.D.V. Dahil) karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.

4) İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (21/02/2024) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. İstekliler, Şartnamede belirtilen yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır.
  2. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

6.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1- T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi veya kimlik fotokopisi, onaylı ikametgah adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3- İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
6- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.
7- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
8- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
9- Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.
6.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri
2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3- İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.
4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
6- Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, İmza
7- İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.
8- Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
9- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.
10- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
11- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
12- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
13- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
14- Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.
6.3. Ortak Girişim Olması halinde;
1- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde belirtilen belgeler.
2- Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
3- Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
4- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge

  1. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN’ce uygun görülecek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
9) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
10) 2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
11) Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.
12) İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, ilan bedeli, resmi harç, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.
13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI LİSTESİ

SIRA NO İLÇE/MAHALLE ADRES ADA/ PARSEL KAT CİNS KAPI NO ALAN (m²) SÜRE 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL %20 KDV DAHİL %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/203 59,50 3 YIL ₺92.160,00 ₺2.764,80 14:00
2 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/204 59,50 3 YIL ₺79.200,00 ₺2.376,00 14:01
3 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/205-4/206 114,00 3 YIL ₺103.680,00 ₺3.110,40 14:02
4 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/207 54,00 3 YIL ₺83.520,00 ₺2.505,60 14:03
5 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/208 54,00 3 YIL ₺83.520,00 ₺2.505,60 14:04
6 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/209 - 4/210 103,80 3 YIL ₺93.600,00 ₺2.808,00 14:05
7 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/211 54,00 3 YIL ₺72.000,00 ₺2.160,00 14:06
8 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/212 52,00 3 YIL ₺80.640,00 ₺2.419,20 14:07
9 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/213 53,00 3 YIL ₺70.560,00 ₺2.116,80 14:08
10 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/221 - 4/224 59,00 3 YIL ₺79.200,00 ₺2.376,00 14:09
11 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/222 38,00 3 YIL ₺50.400,00 ₺1.512,00 14:10
12 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/223 37,00 3 YIL ₺48.960,00 ₺1.468,80 14:11
13 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/229 58,00 3 YIL ₺77.760,00 ₺2.332,80 14:12
14 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/234 54,00 3 YIL ₺72.000,00 ₺2.160,00 14:13
15 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 2 DÜKKAN NO:4/235 58,00 3 YIL ₺77.760,00 ₺2.332,80 14:14
16 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B003 57,00 3 YIL ₺72.000,00 ₺2.160,00 14:15
17 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B005 55,00 3 YIL ₺69.120,00 ₺2.073,60 14:16
18 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B006 51,00 3 YIL ₺48.960,00 ₺1.468,80 14:17
19 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B007 48,00 3 YIL ₺46.080,00 ₺1.382,40 14:18
20 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B009 51,50 3 YIL ₺48.960,00 ₺1.468,80 14:19
21 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B010 52,00 3 YIL ₺48.960,00 ₺1.468,80 14:20
22 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B011 - 4/1B012 99,50 3 YIL ₺86.400,00 ₺2.592,00 14:21
23 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B013 - 4/1B014 96,00 3 YIL ₺83.520,00 ₺2.505,60 14:22
24 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B015 47,00 3 YIL ₺59.040,00 ₺1.771,20 14:23
25 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B016 47,00 3 YIL ₺59.040,00 ₺1.771,20 14:24
26 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B017 47,00 3 YIL ₺59.040,00 ₺1.771,20 14:25
27 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B022 - 4B023 86,00 3 YIL ₺99.360,00 ₺2.980,80 14:26
28 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B024 32,93 3 YIL ₺31.680,00 ₺950,40 14:27
29 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B029 33,80 3 YIL ₺31.680,00 ₺950,40 14:28
30 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B030 31,50 3 YIL ₺30.240,00 ₺907,20 14:29
31 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B033 55,00 3 YIL ₺69.120,00 ₺2.073,60 14:30
32 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B035 53,50 3 YIL ₺50.400,00 ₺1.512,00 14:31
33 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B036 53,00 3 YIL ₺50.400,00 ₺1.512,00 14:32
34 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B037 53,19 3 YIL ₺50.400,00 ₺1.512,00 14:33
35 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B038 54,00 3 YIL ₺51.840,00 ₺1.555,20 14:34
36 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B039 55,30 3 YIL ₺51.840,00 ₺1.555,20 14:35
37 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B040 49,00 3 YIL ₺46.080,00 ₺1.382,40 14:36
38 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B041 54,40 3 YIL ₺51.840,00 ₺1.555,20 14:37
39 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B042 48,00 3 YIL ₺46.080,00 ₺1.382,40 14:38
40 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B043 - 4/1B044 80,00 3 YIL ₺69.120,00 ₺2.073,60 14:39
41 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B045 41,00 3 YIL ₺38.880,00 ₺1.166,40 14:40
42 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B046 41,00 3 YIL ₺51.840,00 ₺1.555,20 14:41
43 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B047 40,00 3 YIL ₺50.400,00 ₺1.512,00 14:42
44 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -1 DÜKKAN NO:4/1B048 75,50 3 YIL ₺61.920,00 ₺1.857,60 14:43
45 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -2 DEPO NO:21 51,75 3 YIL ₺33.120,00 ₺993,60 14:44
46 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -2 DEPO NO:26 11,60 3 YIL ₺7.200,00 ₺216,00 14:45
47 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -2 DEPO NO:29 19,00 3 YIL ₺14.400,00 ₺432,00 14:46
48 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -2 DEPO NO:38 54,00 3 YIL ₺36.000,00 ₺1.080,00 14:47
49 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -3 DEPO NO:3 95,00 3 YIL ₺27.360,00 ₺820,80 14:48
50 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -3 DEPO NO:6 124,40 3 YIL ₺27.360,00 ₺820,80 14:49
51 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -3 DEPO NO:7 66,00 3 YIL ₺18.720,00 ₺561,60 14:50
52 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -3 DEPO NO:9 88,50 3 YIL ₺25.920,00 ₺777,60 14:51
53 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -3 DEPO NO:10 56,63 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 14:52
54 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -3 DEPO NO:12 19,20 3 YIL ₺7.200,00 ₺216,00 14:53
55 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -3 DEPO NO:16 61,42 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 14:54
56 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ANAFARTALAR ÇARŞISI 5040/1 -3 DEPO NO:43 13,40 3 YIL ₺4.320,00 ₺129,60 14:55
57 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 4/B1 8,47 3 YIL ₺12.960,00 ₺388,80 14:56
58 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 4/B2 8,47 3 YIL ₺12.960,00 ₺388,80 14:57
59 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 4/B4 8,47 3 YIL ₺12.960,00 ₺388,80 14:58
60 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 4/B5 8,47 3 YIL ₺11.520,00 ₺345,60 14:59
61 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 4/B7 8,47 3 YIL ₺11.520,00 ₺345,60 15:00
62 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 4/B8 8,47 3 YIL ₺11.520,00 ₺345,60 15:01
63 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 4/B9 4,00 3 YIL ₺7.200,00 ₺216,00 15:02
64 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 4/B10-11-12 12,15 3 YIL ₺14.400,00 ₺432,00 15:03
65 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 4/B13 4,00 3 YIL ₺5.760,00 ₺172,80 15:04
66 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 6/B15 (C24) 54,00 3 YIL ₺37.440,00 ₺1.123,20 15:05
67 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 6/B17 (C26) 27,00 3 YIL ₺28.800,00 ₺864,00 15:06
68 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI 6/B8 (F3) 62,00 3 YIL ₺33.120,00 ₺993,60 15:07
69 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI F 10-9
(6/B7)
55,00 3 YIL ₺28.800,00 ₺864,00 15:08
70 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI F/C13 9,00 3 YIL ₺11.520,00 ₺345,60 15:09
71 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI F/A-B 13 16,00 3 YIL ₺21.600,00 ₺648,00 15:10
72 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI E 31-32 (1/B3) 7,00 3 YIL ₺12.960,00 ₺388,80 15:11
73 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ALT ÇARŞI DÜKKAN ALT ÇARŞI E 33/1 (1/B06) 30,00 3 YIL ₺36.000,00 ₺1.080,00 15:12
74 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ZEMİN DÜKKAN A BLOK NUMARA 2Z003 103,50 3 YIL ₺259.200,00 ₺7.776,00 15:13
75 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN B BLOK KAT 1 NUMARA 103 17,00 3 YIL ₺20.160,00 ₺604,80 15:14
76 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN B BLOK KAT 1 NUMARA 105 17,00 3 YIL ₺20.160,00 ₺604,80 15:15
77 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN B BLOK KAT 1 NUMARA 106 17,00 3 YIL ₺20.160,00 ₺604,80 15:16
78 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN B BLOK KAT 1 NUMARA 107 17,00 3 YIL ₺20.160,00 ₺604,80 15:17
79 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN B BLOK KAT 1 NUMARA 108 17,00 3 YIL ₺20.160,00 ₺604,80 15:18
80 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN B BLOK KAT 1 NUMARA 112 21,84 3 YIL ₺21.600,00 ₺648,00 15:19
81 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN B BLOK KAT 1 NUMARA 119 17,00 3 YIL ₺18.720,00 ₺561,60 15:20
82 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN B BLOK KAT 1 NUMARA 120 17,00 3 YIL ₺18.720,00 ₺561,60 15:21
83 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN B BLOK KAT 1 NUMARA 122 17,00 3 YIL ₺18.720,00 ₺561,60 15:22
84 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 101 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:23
85 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 102 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:24
86 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 103 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:25
87 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 105 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:26
88 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 107 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:27
89 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 108 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:28
90 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 109 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:29
91 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 110 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:30
92 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 111 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:31
93 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 114 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:32
94 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 116 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:33
95 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 119 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:34
96 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 121 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:35
97 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 122 17,00 3 YIL ₺17.280,00 ₺518,40 15:36
98 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 1.KAT DÜKKAN C BLOK KAT 1 NUMARA 125 15,00 3 YIL ₺15.840,00 ₺475,20 15:37
99 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ZEMİN DÜKKAN D BLOK ZEMİN NUMARA 5 82,18 3 YIL ₺144.000,00 ₺4.320,00 15:38
100 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ZEMİN DÜKKAN D BLOK ZEMİN NUMARA 8 77,28 3 YIL ₺144.000,00 ₺4.320,00 15:39
101 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ZEMİN DÜKKAN D BLOK ZEMİN NUMARA 9 (1H) 50,00 3 YIL ₺144.000,00 ₺4.320,00 15:40
102 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ZEMİN DÜKKAN D BLOK ZEMİN NUMARA 11 (1F) 72,90 3 YIL ₺172.800,00 ₺5.184,00 15:41
103 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ZEMİN DÜKKAN D BLOK ZEMİN NUMARA 12 (1E) 72,90 3 YIL ₺172.800,00 ₺5.184,00 15:42
104 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ZEMİN DÜKKAN D BLOK ZEMİN NUMARA 15 (1B) 78,50 3 YIL ₺187.200,00 ₺5.616,00 15:43
105 ALTINDAĞ/ANAFARTALAR ULUS İŞHANI 5862/1 ZEMİN DÜKKAN E BLOK ZEMİN NUMARA 11 17,00 3 YIL ₺57.600,00 ₺1.728,00 15:44

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA
TELEFON : 0 312 507 25 89
FAX : 0 312 507 26 11
#ilangovtr Basın No ILN01980942