ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 13. İDARİ DAVA DAİRESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/432

KARAR NO : 2024/120
İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : Recep Subalığı
Akşemsettin Mah. Veysel Çavuş Cad. No:8/8 Tarsus/Mersin
KARŞI TARAF (DAVALI) : İçişleri Bakanlığı - E-tebligat adresi
VEKİLİ : Av. Nurten Hanci - Aynı adreste
KARAR SONUCU:
1-Ankara 20. İdare Mahkemesince verilen 27/09/2021 tarihli ve E:2021/3, K:2021/2753 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİNE,
2- Anılan kararda ''...aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına.....''şeklinde kurulan hükmün, 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinin 3. fıkrası gereğince; "...aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına ve işbu kararın kesinleşmesinden davacıdan tahsili için ilgili tahsil dairesine müzekkere yazılmasına..." olarak DÜZELTİLMESİNE,
3-Anılan kararda "...belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye ödenmesine..." şeklinde kurulan hükmün, 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinin 3. fıkrası gereğince; "...belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin işbu kararın kesinleşmesinden sonra davacı tarafından davalı idareye ödenmesine..." olarak DÜZELTİLMESİNE,
4- Aşağıda dökümü yapılan istinaf aşamasına ait yargılama giderinin istinaf isteminde bulunanın üzerinde bırakılmasına,
5- Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, bu aşamada yatırılması gerekmediği halde yatırılan 162,10 TL istinaf başvurma harcının mahsubu ile adli yardım nedeniyle davacıdan önceden alınmamış olan istinaf yargılama giderlerinden posta giderinin tahsili için karar kesinleştikten sonra Mahkemesince ilgili tahsil dairesine müzekkere yazılmasına,
6- Gider avansının kullanılmayan kısmının talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra mahkemesince istinaf isteminde bulunana re'sen iadesine,
2577 sayılı Kanunun değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere,
13/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildiği. İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
İstinaf Yargılama Giderleri
İstinaf Başvuru Harcı : 162,10 TL
Posta Gideri : 161,50 TL
TOPLAM : 323,60 TL

#ilangovtr Basın No ILN02036295