Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİ CİMŞİT Mahalle/Köy, 102488 Ada, 8 Parsel, Sincan Belediye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğünün 24.07.2023 tarih ve 92461 sayılı yazısında; Sincan İlçesi Ahi Evran Mahallesi 102488 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde "Küçük Sanayi Alan, E:1.00 Yençok: 9.50 m." kullanımında kaldığı, Taşınmazı kapsayan 88140 nolu Parselasyon Planı ve ada dağıtım cetvelleri Belediye Encümenimizin 04/11/2020 tarih ve 1141 sayılı kararıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07/01/2021 tarih ve 11 sayılı kararıyla onaylanmış olup, Hatice MERCANKAYA ve diğerleri vekili tarafından Belediyemize karşı Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 2021/1117 E. Sayılı dosyasında açılan davada; 88140 nolu Parselasyon Planının iptali talep edilmiş, Ankara 17. İdare Mahkemesi 2021/1117 Esas sayılı dosyasında verilen 09/09/2022 tarihli ve 2022/2973 sayılı kararı ile Parselasyon Planının iptaline karar verildiği, Karara karşı Belediyece istinafa başvurulduğu belirtilmiştir. Taşınmaz, imar planı kapsamında imarlı arsadır. Arsa, planda Küçük Sanayi parseli alanı olarak ilan edilmiştir. Arsa, 239/1 sokağa ve Ankara Organize Sanayi bulvarına çok yakındır. Arsa, dikdörtgen benzeri geometrik formdadır. Arsanın yanına kadar araçla gidilebilmektedir. Yakın çevresinde Ticari amaçlı Tek katlı İşyerleri bulunmaktadır. Parselin bulunduğu alanda henüz imar yolları açılmamıştır. Kuş uçumu mesafe ile Ayaş Yolu'nun 1.7 km güneyinde, Törekent Metro istasyonu' nun 2 km güneyinde, Sincan Hükümet Binasının ve Sincan Belediye Binasının 2.2 km batısında kalmaktadır. Arsanın çevresi sınırlarını belirleyici olarak tel örgü vb. unsur bulunmaktadır. Arsa üzerinde Ekonomik değeri olmayan mekruh bir yapı ile ahşap sundurma ve çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Parselin bir kısmı (sundurmanın olduğu Kısım) komşu parsel olan 102488ada 9 parseli kullananların çekmiş olduğu Tel çitin içinde kalmaktadır. Bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri gelmiş bulunmaktadır.
Adresi : Yeni Çimşit 4436 Ada 5 Parsel (Yeni 102488 Ada 8 Parsel) Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 503 m2
İmar Durumu :Küçük Sanayi Alan, E:1.00 Yençok: 9.50 m." kullanımında
Kıymeti : 2.771.450,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 14:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02028100