T.C. Ankara Batı 6. AİLE MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/849 Esas

DAVALI : BAŞAK SATI ERDİN Örnek Mahallesi 664/5 Sokak No:2A İç Kapı No:8 Altındağ/ ANKARA
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılamasında;
Açık adresinizin tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesinin özetinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Davanın; evlat edinme talebine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.
Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde, davaya cevaplarınızı, usûlü itirazlarınızı ve delillerinizi ibraz etmeniz, cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezseniz ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinde tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği dava dilekçesinin tebliği davetiyesi yerine geçerli olmak üzere TK m.31 gereğince, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02013362