2024 YILI 60 KISIM BİLGİSAYAR DONANIM MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ

ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2024 YILI 60 KISIM BİLGİSAYAR DONANIM MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 İKN                                                    : 2024/195441

 1-İdarenin

a) Adı                                                 : ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) Adresi                                             : KUŞCAĞIZ MAH. SANATORYUM CAD. NO: 271 KEÇİÖREN/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası                 : 0312 356 90 00-1645 - -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve

e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası                                    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                 : 2024 YILI 60 KISIM BİLGİSAYAR DONANIM MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 60 Kısım Bilgisayar Donanım Malzemeleri (Değişik Miktarlarda)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         : Hastanemiz Ayniyat Tüketim Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi                           : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, İhtiyaca binaen peyderpey alım yapılabileceği gibi tek seferde de çekilebilecektir. Siparişler İdari ve teknik şartnamedeki hususlara uygun olarak, mal alımları muayene ve kabul yönetmeliği esasları dahilinde, idarenin belirlediği zamanlarda, belirtilen miktarlarda yükleniciye gösterilen Ayniyat Tüketim Sarf Deposuna her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir. Sipariş formunda herhangi bir süre belirtilmedi ise en geç 10 (on) gün içinde Hastanemiz Ayniyat Tüketim Sarf Deposuna teslim edilecektir. Son parti en geç 15/10/2024 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.

d) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

 3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                : Hastanemiz Ana Yerleşkesi Başhekimlik Girişi Fatih Toplantı Salonu

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01991213