TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2024 Yılı Tıbbi Basit Sarf Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/602440

1-İdarenin

a) Adı

:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3127057318 - 3127055123

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2024 Yılı Tıbbi Basit Sarf Malzemesi Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 Kısım Tıbbi Basit Sarf Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Depolarına Ayrı Ayrı Teslim Edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu Tıbbi Basit Sarf Malzemeleri sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren, İdarenin istekleri doğrultusunda tek seferde 45 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.06.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Kapsam Dışı Beyanı
TİTUBB/ÜTS kaydı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörlerce gerçekleştirilen her türlü Tıbbi Basit Sarf Malzeme Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Huzurevi Müdürlüğü-Süleyman Demirel Rehabilitasyon Merkez Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Demetevler Fatma Üçer Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü-Öğretmen Nejla Kızılbağ Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Çubuk Abidin Yılmaz Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü-Ümitköy Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü-Kızılcahamam Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü-Seyranbağları Ybrm Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Elmadağ Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Şereflikoçhisar Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

#ilangovtr Basın No ILN02030948