T.C.
ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/107 Esas

Davacı , ESRA ŞAŞMAZ ile Davalı , CUMA POYRAZ ÖZER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmaya karar verilmesine, müşterek çocuğun velayetinin davacıya bırakılmasına, müşterek çocuk ve davacı için ayrı ayrı aylık 10.000,00 er TL tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesine, nafakaların her yıl ÜFE oranında arttırılmasına, yasal faizi ile birlikte 500.000,00 TL maddi, 500.000,00 TL maddi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.HMK'nın 122 ve 127.maddeleriuyarıncadava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın 129.maddesindeuygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirdeHMK'nın128. maddesi uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamınıinkaretmişsayılacağınız,HMK'nın131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02030952