T.C.
ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/377

DAVALI : IDO ABDI ALI IDO ABDI ALI Başpınar Mah. 1669. Cad. No:14/3 Altındağ ANKARA
Davacı vekili dilekçesinde; davalının Ankara, Altındağ, Feridun çelik mahallesi, 24008 ada,4 parsel' de 1. Bodrum kat 5 no'lu bağımsız bölümde bulunan evi satın aldığını, alım sırasında parasını denkleştirememesi sebebiyle müvekkilinden 10.000USDborç aldığını, davalı tarafın söz konusu borcunu ödemediğini, bunun üzerine icra takibine geçildiğini davalının itirazı üzerine takibin durdurulduğunu, bu nedenlerle davalının itirazının iptaline, takibin devamına, alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiş olup;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 09/05/2024 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01965949