Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi
:
14
Yasal Kapsam
:
13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
:
2. adım 863.700,00 - 1.727.489,00
Ortak Alım
:
Hayır
Sınır Değer
Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale
:
Evet

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


SÜREKLİ İŞÇİ VE HİZMETLİ KADROSUNDA ÇALIŞAN TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONELİN KIŞLIK- YAZLIK KIYAFET VE AYAKKABI ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/318494
1-İdarenin
a) Adı
:
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi
:
DR.SADIK AHMET CAD. 8 06520 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
3122921374 - 3122922704
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
SÜREKLİ İŞÇİ VE HİZMETLİ KADROSUNDA ÇALIŞAN TEMİZLİK VE GÜVENLİK PERSONELİN KIŞLIK- YAZLIK KIYAFET VE AYAKKABI ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
3939 Adet Yazlık ve Kışlık Kıyafet Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
T.C. Dışişleri Bakanlığı, Dr. Sadık Ahmet Cad. 8; 06100 Balgat/Ankara adresine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde ihale konusu malzemeler İdareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
17.04.2023 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Bakanlık Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No 1803839