BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-GÜLHANE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIGÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOMEDİKAL İHTİYACI 15 KISIM TIBBİ CİHAZIN 12 AY SÜRE İLE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIM hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/761130

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-GÜLHANE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

GN.DR.TEVFIK SAGLAM CD. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3123042423 - 3123042250

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOMEDİKAL İHTİYACI 15 KISIM TIBBİ CİHAZIN 12 AY SÜRE İLE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIM

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 KISIM TIBBİ CİHAZIN 12 AY SÜRE İLE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Toshiba marka Aquilion One model Bilgisayarlı Tomografi cihazı Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


Philips marka Ingenuity model Bilgisayarlı Tomografi Cihazı Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


GE marka Lightspeed RT model Bilgisayarlı Tomografi Simülatör Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


Toshiba marka Aquilion LB model Bilgisayarlı Tomografi Simülatör cihazı Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


GE marka Logiq E9 model Üst Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı(Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


GE marka Vivid E95 model Üst Düzey Renkli Doppler Ekokardiyografi cihazı Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


GE marka Voluson E8 model üst düzey renkli doppler ultrasonografi cihazı Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


Siemens marka S1000 model Ultrasonografi Cihazları (2 Adet) Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


Esaote marka MyLab Seven HD model Ultrason cihazları (2 adet) Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


Esaote marka MyLab 9 Exp model Ultrason cihazı Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


"SIUI marka Ultrasonografi Cihazları (3 adet) Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)"

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


"Philips marka Ekokardiyografi cihazları (3 adet) Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı ( 1 ADET PARÇA DAHİL, 2 ADET PARÇA HARİÇ)"

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


GE marka 12 adet Ultrasonografi Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (12 ADET PARÇA DAHİL)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


GE marka 3 adet Ekokardiyografi cihazları Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (PARÇA HARİÇ)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703


PHILIPS marka Epiq 7 model Ekokardiyografi Cihazının Periyodik Bakım, Onarım ve Ölçümleme Hizmet Alımı (Yedek Parça / Mal Alımı Dahil, İstisna Parçalar Hariç)

Belge Adı

Açıklama

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TS 12426 VEYA 13703

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN HER TÜRLÜ TIBBİ CİHAZIN BAKIMI VEYA ONARIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01882296