TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

9 KALEM NÜTRİSYON MALZEME İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/407234
1-İdarenin
a) Adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastaneleri Hastaneler Başhekimliği - A.Ü. İbni Sina Hastanesi Karşısı Akademik Yerleşke L. Blok 3. Kat ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 03125082315 - 3123103829
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 9 KALEM NÜTRİSYON MALZEME İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tıbbi Malzeme ve Stok Kontrol Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra idare tarafından verilecek siparişte; ilgili kalemler için 15(onbeş) iş günü içinde tek parti veya partiler halinde istenilen kısmın miktarının tamamını teslim edeceklerdir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ankara Üniversitesi SUAH Gider Yönetim Müdürlüğü ihale Komisyon Odası (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ İstekliler teklif etmiş oldukları Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler veya cihazlar için " SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"'ne sahip olacaklar yeterlilik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edecekler ve istenildiğinde ilgili belgeyi getireceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Ürün Takip Sistemine kayıtlı barkod İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait Ürün Takip Sistemine kayıtlı barkod (ürün) numarasını (ÜTS'den aldıkları belge ile birlikte)yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir. İstekliler, ÜTS Kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı verecektir.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında olan malzemeler için kalite belgelerini idare istediği takdirde vereceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Firma Tanımlayıcı Numarasını, yetkili satıcı veya bayi ise Bayi Tanımlayıcı Numarasını İstekliler teklif ettikleri kalemler ile ilgili üretici firma veya ithalatçı firma ise Firma Tanımlayıcı Numarasını, yetkili satıcı veya bayi ise Bayi Tanımlayıcı Numarasını ÜTS'den almış oldukları belge ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Numune Yeterlilik kriterlerini sağladığı görülen 1. ve 2. en avantajlı teklif sahibi istekliler, teknik şartnamede belirtilen kalemler için istenen miktarda numuneyi ilgili birime elden, posta yoluyla veya kargo ile tutanak karşılığı teslim edebilirler. Teslim edilen numunelerin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgisine yer verilmelidir. Teslim edilen numuneler gerekli testlerden geçirilerek teknik değerlendirilmesi yapılacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Katalog Yeterlilik kriterlerini sağladığı görülen 1. ve 2. en avantajlı teklif sahibi istekliler, teknik şartnamede belirtilen kalemler için istenen miktarda numuneyi ilgili birime elden, posta yoluyla veya kargo ile tutanak karşılığı teslim edebilirler. Teslim edilen numunelerin üzerinde, ihale, aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgisine yer verilmelidir. Teslim edilen numuneler gerekli testlerden geçirilerek teknik değerlendirilmesi yapılacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02014732