T.C.
ANKARA 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/67 Esas

DAVALI : AHMET ALBAYRAK - 56017172278
Davacı GÜLBAHAR ALBAYRAK tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının ara kararı nedeni ile;
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 1978'te evlendiklerini, dört tane müşterek çocuklarının olduğunu, davalının ciddi alkol sorunu olduğunu, davalının sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini, davalının başka bir kadınla yaşadığını, sık sık eve gelmediğini, müvekkiline fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ettiğini bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, 500.000 TL maddi tazminata, 500.000 TL manevi tazminata ve aylık 5.000 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına karar verilmesini vekaleten talep etmiştir.
Davalıya bir türlü ulaşılamadığı değerlendirilerek dava dilekçesi ve ekleri ile tensip zaptı ve tevzi formunun, ön inceleme / tahkikat / sözlü yargılama duruşma gününün Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
Dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap verilmesi, süresinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, savunmanın dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri ile hangi delille ispat edileceğinin bildirilmesi, cevap dilekçesinin verilmesinden sonra süre dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği ve ayrıca 04/06/2024 günü saat 10:35'te tahkikat duruşmasında hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davayı takip etmememiz halinde dosyanın işlemden kaldırılabilineceği, tahkikatın sona ermesi halinde duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK. 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda karar verileceği ihtar ve tebliğ olunur.
Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı,
Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02009659