KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİ SÜMER HOLDİNG A.Ş.
Koruyucu giyim malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/329790
1-İdarenin
a) Adı
:
SÜMER HOLDİNG A.Ş.
b) Adresi
:
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 - ETİMESGUT/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
:
(312) 310 38 30 - (312) 211 04 29
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Koruyucu giyim malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
17 kadın, 60 erkek toplam 77 (yetmişyedi) personel için koruyucu giyim malzemeleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idare tarafından kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana İdarenin uygun göreceği yerde bulunan Merkezi Teslimat Noktasından veya teklifinde belirttiği teslimat noktalarından KGM’ni 10 gün içerisinde ayni olarak teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihtir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
26.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Sümer Holding A.Ş. İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İdare personeline belirlenen sürede malzemelerin temininin eksiksiz olarak yapılabilmesi için olası ürün değişimi aşamasında yüklenici, idare personelinin ürün ve ürün gruplarına zahmetsiz, kolay ve hızlı erişebilmesi için teklif verdiği ürünlerin tamamının aynı mağazada satılması gerekmektedir.
Tüm Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.
- Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firmadan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-3’de görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.
- İstekliler Türk Patent Enstitüsü’nce verilen Tescilli Marka Mağaza olduğunu gösteren “Marka Tescil Belgesini”, mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler ise teklifinde sunduğu mağazalara ait “Marka Tescil Belgeleri”ni teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Mağaza Markalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekli firmalar, her bir malzeme için teknik şartname doğrultusunda örnek numuneleri en geç ihale tarihinden bir gün önce saat 17:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adresteki, Personel Daire Başkanlığına teslim edecek olup,  teslim edilen numuneler için tutanak tutulacaktır. Numune teslimindeki gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır. Değerlendirme şartname doğrultusunda ve numuneler bazında yapılacaktır. Numunesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sunulan numunelerin tamamı EK-3 belgesini imzalayan markanın mağazalarında bulunması gerekir. Numune teslimindeki gecikmelerden İdaremiz sorumlu olmayacaktır.  Teklife esas olmak üzere şartname kapsamında verilen numuneler İdare'de kalacak olup sözleşme imzalanmasına müteakip yüklenici dahil üzerine ihale kalmayanların numuneleri 30 gün içinde talep edilmesi halinde  tüm iade masrafları isteklilere/ yükleniciye ait olmak üzere iade edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Özel Sektör ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında gerçekleştirilen "Koruyucu Giyim Yardımı Alımı İşi", "Giyim Malzemeleri Alımı İşi" , "Koruyucu Giyim Malzemeleri Alımı İşi" vb. ihaleleri / alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No 1806060